Liên hệ

Xử lý nước thải

Bể Biofor – Hòa Bình Xanh

Liên hệ

Xử lý nước thải

Bể keo tụ tạo bông

Liên hệ

Xử lý nước thải

Bể lắng đứng

Liên hệ

Máy móc thiết bị

Bể phản ứng cao tải IC

Liên hệ

Xử lý nước thải

Bể tuyển nổi DAF

Liên hệ

Máy móc thiết bị

Bơm định lượng hóa chất

Liên hệ

Máy móc thiết bị

Bơm định lượng hóa chất

Liên hệ

Máy móc thiết bị

Bơm định lượng Pulsafeeder

Liên hệ
Liên hệ

Xử lý nước thải

Bồn lọc áp lực

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Bông lọc bụi

Liên hệ