Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ các chất bẩn, chất ô nhiễm ra khỏi nước thải(bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, nước thải công nghiệp,..) nhằm mục đích bảo vệ môi trường và tái sử dụng nguồn nước thải đã được xử lý.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn phát sinh nước thải trong hoạt động sinh hoạt, vệ sinh, sản xuất.. yêu cầu bắt buộc phải xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

Xử lý nước thải

Bể Biofor – Hòa Bình Xanh

Liên hệ

Xử lý nước thải

Bể keo tụ tạo bông

Liên hệ

Xử lý nước thải

Bể lắng đứng

Liên hệ

Xử lý nước thải

Bể tuyển nổi DAF

Liên hệ
Liên hệ

Xử lý nước thải

Bồn lọc áp lực

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ