Hóa học và vi sinh vật học nước – Vũ Minh Đức

HÓA HỌC VÀ VI SINH VẬT HỌC NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH HÓA HỌC VÀ VI SINH VẬT HỌC NƯỚC

Hóa Học Và Vi Sinh Vật Học Nước (NXB Xây Dựng 2011) – Vũ Minh Đức,  gồm 243 Trang

Cuốn sách “‘Hóa hoc và vi sinh vât hoc nước” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các quá trình hoá học và vi sinh vật học xảy ra trong các công trình xử lý nước thiên nhiên và xử lý nước thải.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

II. MỤC LỤC SÁCH HÓA HỌC VÀ VI SINH VẬT HỌC NƯỚC

Hóa học và vi sinh vật học nước - Vũ Minh Đức   
Hóa học và vi sinh vật học nước – Vũ Minh Đức   

Lời nói đầu                                                                                                             

PHẦN I – HÓA HỌC NƯỚC

Chương 1: NƯỚC VÀ DUNG DỊCH                                                                             

1.1.   Nước                                                                                                             

1.2.   Dung dịch                                                                                                    

Chương 2: ĐỘNG HOÁ HỌC VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC                                         

2.1. Khái niệm về động hoá học                                                                          

2.2.    Các yếu tố ảnh hưởng đến vân tốc phản ứng hoá học                                    

2.3. Phản ứng một chiều và phản úng thuận nghịch                                            

2.4.    Thuyết điện ly – Dung địch điện ly                                                             

2.5.    Định luật phân bố                                                                                      

2.6.    Hoạt độ của các ion trong dung dịch                                                           

Chương 3: SỰ CÂN BẰNG ION CỦA NUỚC                                                             

3.1. Sự điện ly cùa nước                                                                                       

3.2.    Dung dịch đêm                                                                                           

3.3.    Sự thuỷ phân của muối                                                                               

Chương 4: DƯNG DỊCH KEO                                                                                    

4.1. Đại cương về dung dịch keo                                                                           

4.2. Cấu tạo hạt keo                              ‘                                                                

4.3.    Tính chất của hệ keo                                                                                   

4.4.    Keo ưa lỏng và keo kỵ lỏng                                                                        

4.5.    Sự hấp phụ                                                                                                 

4.6.    Các hệ phân tán trong môi trường phân tán lỏng                                         

Chương 5: CÁC QUÁ TRÌNH ÔXIHOÁ KHỬ                                                            

5.1,    Phản ứng ôxi hoá khử                                                                                 

5.2.    Thế điện cực       

Chương 6: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NUỚC THIÊN NHIÊN                          

6.1.    Nguổn nước và phân loại nguồn nước                                                         

6.2.    Thành phần và tính chất của nước thiên nhiên                                            

6.3. Yêu cầu đối với chất lượng nước                                                                    

Chương 7: KEO TỤ CẶN TRONG NUỠC THIÊN NHIÊN                                         

7.1. Quá trình keo tụ                                                                                             

7.2. Các phương pháp keo tụ                                                                                 

7.3. Động học của quá trình keo tụ                                                                       

7.4. Tăng cường quá trình keo tụ                                                                           

Chương 8: QUÁ TRÌNH KHỬ SẮT VÀ MANG AN                                                   

8.1.    Quá trình khử sắt                                                                                        

8.2.    Quá trình khừ Mangan                                                                                

Chương 9: QUÁ TRÌNH KHỬ TRÙNG                                                                      

9.1. Khái niộm                                                                                                      

9.2.    Quá trình khử trùng bằng clo                                                                       

9*3. Quá trình khử trùng bằng ôzôn                                                                    

9.4* Quá trình khử trùng bằng ion bạc                                                                 

Chương 10: QUẤ TRÌNH XỬLÝ ỔN ĐỊNH NUỚC                                               

10.1.    Độ ổn định của nước                                                                                

10.2.    Xử lý nước ngãn ngừa sự láng đọng                                                          

11.3. Xử lý nước ngãn ngừa sự xâm thực                                                             

10.4.   Phương pháp chống ăn mòn và đống cặn bên trong đường ôhg dẫn nước 

Chương 11: QUÁ TRÌNH LÀM MỀM NUỚC                                                              

11.1. Khái niệm chung                                                                                          

11.2.    Quá trình làm mểm nước bằng phương pháp hoá học                               

11.3. Quá trình làm mềm nước bằng phương pháp nhiệt                                      

11.4.    Quá trình làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion                         

Chương 12: CÁC QUÁ TRÌNH XỬLÝ KHÁC                                                           

12.1.    Quá trình khử amôni                                                                                 

12.2. Quá trình khử arsen                                                                                     

12.3. Quá trình khử íiuor và ĩiuorua hoá nước                                                      

12.4. Quá trình khử các chất khí                                                                           

12.5. Quá trình khử silic                                                                                       

12.6. Quá trình làm ĩlgọt nước                                                                               

12.7.   Khử các chất phóng xạ                                                                              

12.8.   Khử mùi và vị của nước                                                                             

Chương 13: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA NUỔC THẢI                              

13.1. Nguồn gốc và phân loại nước thải                                                                

13.2. Thành phần và tính chất của nước thải                                                         

13.3. Các tiêu chuẩn xả nước ra nguổn tiếp nhận                                                  

Chương 14; CÁC QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH NUỚC THẢI                                        

14.1. Khái niệm                                                                                                  

14.2.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ                                

14.3.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp trung hoà                           

14.4.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp ôxi hoá                              

14.5.    Phương pháp ôxi hoá điện hoá và phương pháp ổxi hoá quang hoá        

14.6.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hấp phụ                             

14.7.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp chiết suất                          

14.8.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp chưng cất                           

14.9.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp tuyển nổi                          

PHẦN II – VI SINH VẬT HỌC NƯỚC

Chương I. MỞ ĐẦU                                                                                                

1.1.    Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vât học                                               

1.2.    Phân loại vi sinh vật                                                                                 

Chương 2: HÌNH THÁI – CẤU TẠO – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT ‘                  

2.1.    Vi khuẩn                                                                                                  

2.2.    Nấm men                                                                                                  

2.3.    Nấm mốc                                                                                                  

2.4.    Tảo                                                                                                           

2.5.    Nguyên sinh động vật                                                                               

2.6.    Ricketxi và Mycoplasma                                                                          

2.7.    Vi rút                                                                                                        

Chương 3: CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÝ CỦA VI SINH VẬT                                   

3.1.    Quá trình dinh dưỡng                                                                               

3.2.    Quá trình hô hấp                                                                                      

3.3.    Quá trình sinh trưởng và phát triển                                                           

3.4.    Các yếu tớ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật                

Chương 4: SỰCHUYỂN HOÁ các CHẤT TRONG THIÊN NHIÊN NHỜ VI SINH VẬT                                                                              

4.1.    Sự phân bố vi sinh vật trong thiên nhiên            (Hóa học và vi sinh vật học nước)                                      

4.2.    Sự chuyển hoá các chất trong thiên nhiên        (Hóa học và vi sinh vật học nước)                                        

Chương 5: SỰ NHlỄM BẨN NGUỒN NƯỚC VÀ QUÁ TRÌNH TỰ LÀM SẠCH CỦA NGUỒN NƯỚC                                                                          

5.1.    Sự nhiễm bẩn nguồn nước mặt                                                                   

5.2.    Quá trình tự làm sạch của nguồn nước mặt                                                 

5.3.    Phân loại nguồn nước theo mức độ nhiễm bẩn                                           

Chướng 6: QUÁ TRÌNH VI SINH VẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC                                                                                           

6.1,    Quá trình vi sinh vật trong các công trình xử lý nước cấp                           

6.2.    Các hiện tượng do sinh vật phát triển ưong hệ thống cấp nước                   

Chương 7: QUÁ TRÌNH VI SINH VẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC TIIẢI                                                                             

7.1.    Quá trình xử lý nuớc thải bằng phương pháp sinh học            (Hóa học và vi sinh vật học nước)                   

7.2.    Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện hỉếu khí      

7.3.    Xử lý nưóc thải bằng phương pháp sinh học ưong điều kiện kỵ khí           

7.4.    Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện hiếu khí                                                                          

7.5.    Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điểu kiện kỵ khí   

Trên đây là sơ lược về sách Hóa học và vi sinh vật học nước mà Hòa Bình Xanh chúng tôi đã đề cập đến để quý khách hàng có thể dễ dàng tham khảo và tìm hiểu. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn về giáo trình này tại đây [Download] (Hóa học và vi sinh vật học nước)

Dịch vụ môi trường mới nhất tại – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn xử lý nước thải? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín? Đừng lo ngại, Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Công ty TNHH công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất.

Qúy doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để xử lý nước thải hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0943 466 579  (Hóa học và vi sinh vật học nước)

Công ty môi trường Hòa Bình Xanh
Công ty môi trường Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!