QCVN 66:2018/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

QCVN 66:2018/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi điều chỉnh

 QCVN 66:2018/BTNMT quy định các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Phế liệu kim loại màu nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường, đồng thời không chứa các chất độc hại vượt ngưỡng quy định.

Đối tượng áp dụng

 QCVN 66:2018/BTNMT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu kim loại màu làm nguyên liệu sản xuất. Các tổ chức, cá nhân này phải thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra, giám định và quản lý chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Yêu cầu về chất lượng phế liệu kim loại màu

 Không chứa các chất thải nguy hại: Phế liệu kim loại màu không được chứa các chất thải nguy hại như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, kim loại nặng, chất phóng xạ, các hợp chất hữu cơ bền vững (POP), PCB (polychlorinated biphenyls), và các chất độc hại khác theo quy định của pháp luật theo QCVN 66:2018/BTNMT.

QCVN 66:2018/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU
QCVN 66:2018/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU

 Không chứa các tạp chất không thể tái chế: Phế liệu kim loại màu không được chứa các tạp chất không thể tái chế hoặc không thể sử dụng lại trong quá trình sản xuất. Tạp chất này bao gồm các vật liệu không phải kim loại màu, chẳng hạn như nhựa, gỗ, giấy, và các vật liệu không có giá trị tái chế.

 Đảm bảo tỷ lệ tạp chất không vượt quá mức quy định: Tỷ lệ tạp chất trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu không được vượt quá 2% tổng khối lượng của lô hàng. Tỷ lệ này được xác định bằng cách lấy mẫu đại diện và phân tích tỷ lệ tạp chất trong mẫu đó.

Phương pháp thử nghiệm

Phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất

 Lấy mẫu đại diện: Mẫu đại diện là mẫu được lấy ngẫu nhiên tại nhiều vị trí khác nhau của lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu để đảm bảo tính đại diện của mẫu. Các vị trí lấy mẫu phải được phân bố đều trên toàn bộ lô hàng theo QCVN 66:2018/BTNMT.

 Phân loại và tách tạp chất: Các tạp chất được tách ra khỏi kim loại màu bằng các phương pháp cơ học (như sàng lọc, phân loại) hoặc các phương pháp lý học (như từ trường, điện từ). Các tạp chất này sau đó được cân để xác định khối lượng.

 Tính tỷ lệ tạp chất: QCVN 66:2018/BTNMT quy định tỷ lệ tạp chất là tỷ lệ khối lượng của các tạp chất so với tổng khối lượng mẫu thử, được tính bằng đơn vị phần trăm (%).

Phương pháp xác định thành phần tạp chất

 Phương pháp lấy mẫu và phân tích xác định hoạt độ phóng xạ: Việc xác định hoạt độ phóng xạ trong phế liệu kim loại màu được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia như TCVN 7469:2005 (ISO 11932:1996), TCVN 7078-1:2002 (ISO 7503-1:1988), TCVN 7078-2:2007 (ISO 7503-2:1988), và ISO 7503-3:2016. Các tiêu chuẩn này quy định các phương pháp đo hoạt độ phóng xạ, đánh giá nhiễm xạ bề mặt, và hiệu chuẩn thiết bị đo.

 Xác định ngưỡng chất thải nguy hại: Theo QCVN 66:2018/BTNMT việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại trong lượng tạp chất tách ra từ phế liệu kim loại màu nhập khẩu được thực hiện theo QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

 Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Thủ tục kiểm tra nhà nước

 Phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

QCVN 66:2018/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU
QCVN 66:2018/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước

 Đăng ký kiểm tra: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu kim loại màu làm nguyên liệu sản xuất phải thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra.

 Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước bao gồm các tài liệu quy định tại Điểm a Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo QCVN 66:2018/BTNMT.

 Thông báo kiểm tra: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan, cơ quan kiểm tra và tổ chức giám định được chỉ định về thời gian, địa điểm kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

 Phối hợp kiểm tra: Theo QCVN 66:2018/BTNMT tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải phối hợp với cơ quan kiểm tra và cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu.

Quy trình kiểm tra, giám định

 Tiếp nhận hồ sơ: Theo QCVN 66:2018/BTNMT cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

 Lấy mẫu và đánh giá: Cơ quan kiểm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức giám định được chỉ định và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu (nếu cần) để đánh giá chất lượng lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

 Thông báo kết quả: Cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, giám định và xử lý

 Lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, giám định và đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của QCVN 66:2018/BTNMT, làm cơ sở để cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. Việc giám định phế liệu kim loại màu nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đủ điều kiện hoạt động

 Việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại trong tạp chất được thực hiện bởi các tổ chức đã được chứng nhận hoặc thừa nhận theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu theo.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

 Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện QCVN 66:2018/BTNMT. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhập khẩu phế liệu kim loại màu làm nguyên liệu sản xuất có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại QCVN 66:2018/BTNMT và các quy định pháp luật khác có liên quan.

QCVN 66:2018/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU
QCVN 66:2018/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU

Hướng dẫn và kiểm tra

 Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện QCVN 66:2018/BTNMT, đảm bảo rằng các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu kim loại màu tuân thủ đúng các quy định kỹ thuật và quy trình kiểm tra, giám định đã được quy định.

Áp dụng văn bản mới

 Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại QCVN 66:2018/BTNMT có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. Các quy định mới sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo việc quản lý, kiểm tra, giám định và đánh giá chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu được thực hiện đúng quy trình, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn cho sức khỏe con người.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hiệu lực thi hành

 QCVN 66:2018/BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và thay thế cho các quy định trước đó về chất lượng môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Tổ chức thực hiện

 Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhập khẩu phế liệu kim loại màu làm nguyên liệu sản xuất phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại QCVN 66:2018/BTNMT và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn và giải quyết.

Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

 Các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cơ quan hải quan và các tổ chức giám định được chỉ định có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCVN 66:2018/BTNMT. Các vi phạm liên quan đến chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

KẾT LUẬN

QCVN 66:2018/BTNMT được ban hành nhằm đảm bảo việc nhập khẩu phế liệu kim loại màu làm nguyên liệu sản xuất không gây hại cho môi trường và sức khỏe con người, đồng thời thúc đẩy việc tái chế và sử dụng lại tài nguyên một cách hiệu quả và bền vững.

 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0943.466.579 để nhận được sự hỗ trợ tận tình và nhanh chóng cho công trình, dự án của quý khách. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH XANH cam kết cùng bạn bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và các giải pháp hiệu quả.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào website của chúng tôi tại www.hoabinhxanh.com. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, quý khách cũng có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected]. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

Nhận xét bài viết!