QCVN 32:2018/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

QCVN 32:2018/BTNMT VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

I. GIỚI THIỆU VỀ QUY CHUẨN QCVN 32:2018/BTNMT

1. Giới thiệu tổng quan về QCVN 32:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT là văn bản pháp lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành để quản lý việc nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất. QCVN 32:2018/BTNMT nhằm thiết lập các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng phế liệu nhựa nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường.

QCVN 32:2018/BTNMT là một phần của hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhựa, đảm bảo rằng các sản phẩm nhựa nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

2. Mục đích và lý do ban hành QCVN 32:2018/BTNMT

Mục đích:

 • Đảm bảo chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu: Đưa ra yêu cầu kỹ thuật để phế liệu nhựa nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất và không gây hại cho sức khỏe và môi trường.
 • Bảo vệ môi trường: Giảm tác động tiêu cực từ việc nhập khẩu phế liệu nhựa qua việc quy định các tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra để xử lý và thải bỏ bền vững.
 • Hỗ trợ ngành công nghiệp nhựa trong nước: Cung cấp các quy định rõ ràng về chất lượng phế liệu nhựa để doanh nghiệp trong ngành nhựa sử dụng nguyên liệu đầu vào đạt yêu cầu kỹ thuật.

Lý do ban hành:

 • Gia tăng nhập khẩu phế liệu nhựa: Lượng phế liệu nhựa nhập khẩu vào Việt Nam gia tăng, cần quy định pháp lý để quản lý nguồn nguyên liệu này.
 • Vấn đề chất lượng và tạp chất: Trước khi ban hành QCVN 32:2018/BTNMT, chất lượng phế liệu nhựa gặp vấn đề tạp chất và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Quy chuẩn giải quyết các vấn đề này.
 • Tuân thủ cam kết quốc tế: Đáp ứng yêu cầu và cam kết quốc tế về quản lý chất thải và bảo vệ môi trường theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
QCVN 32:2018/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
QCVN 32:2018/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy định về loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu

Loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu:

 • Phế liệu nhựa phải là các loại nhựa đã qua sử dụng từ các nguồn chính thống, có nguồn gốc rõ ràng, và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn.
 • Các loại nhựa phế liệu được phép nhập khẩu bao gồm nhựa PET, HDPE, PVC, LDPE, và các loại nhựa khác nếu có sự phê duyệt từ cơ quan chức năng.
 • Phế liệu nhựa phải được phân loại, tách biệt theo loại nhựa, và không chứa các chất cấm theo quy định của QCVN 32:2018/BTNMT.

Những loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu:

 • Phế liệu nhựa có nguồn gốc từ các chất thải nguy hại, chứa các hóa chất độc hại, hoặc không rõ nguồn gốc và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của QCVN 32:2018/BTNMT.
 • Các loại phế liệu nhựa bị cấm nhập khẩu bao gồm nhựa đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhựa từ nguồn chất thải công nghiệp nguy hại, và nhựa có sự lẫn tạp chất vượt mức cho phép.
 • Tạp chất được phép và không được phép còn lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu

Tạp chất được phép:

 • Tạp chất lẫn trong phế liệu nhựa được phép nếu tỷ lệ phần trăm thấp và không ảnh hưởng đến chất lượng của phế liệu nhựa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của QCVN 32:2018/BTNMT.
 • Tạp chất bao gồm các chất không phải nhựa nhưng không vượt quá mức quy định, như bụi, giấy, hoặc một số tạp chất nhỏ khác.

Tạp chất không được phép:

 • Tạp chất bị cấm bao gồm các chất độc hại, nguy hiểm, hoặc không thể phân tách ra khỏi phế liệu nhựa, như kim loại nặng, chất độc hại, hoặc các hợp chất hóa học nguy hiểm.
 • Phế liệu nhựa không được phép chứa các tạp chất có thể gây ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến quá trình tái chế.

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhựa

– Đối tượng chính:

 • Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhựa để tái chế hoặc sản xuất sản phẩm.
 • Các tổ chức và cá nhân thực hiện việc mua bán, vận chuyển, và xử lý phế liệu nhựa nhập khẩu.

– Trách nhiệm:

 • Tuân thủ các quy định của Quy chuẩn QCVN 32:2018/BTNMT về chất lượng phế liệu nhựa.
 • Đảm bảo phế liệu nhựa nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

2. Cơ quan quản lý liên quan và tổ chức đánh giá sự phù hợp

– Cơ quan quản lý:

 • Các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu.
 • Các cơ quan cấp phép nhập khẩu và thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện QCVN 32:2018/BTNMT.

– Tổ chức đánh giá sự phù hợp: Các tổ chức được chỉ định thực hiện đánh giá sự phù hợp của phế liệu nhựa nhập khẩu theo các tiêu chuẩn và quy định của QCVN 32:2018/BTNMT.

IV. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Phân loại và làm sạch phế liệu nhựa nhập khẩu

– Phân loại:

 • Phế liệu nhựa phải được phân loại theo loại nhựa (PET, HDPE, PVC, LDPE, v.v.) và theo cấp độ chất lượng.
 • Các loại phế liệu nhựa phải được phân loại rõ ràng để đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhập khẩu.

– Làm sạch:

 • Phế liệu nhựa phải được làm sạch để loại bỏ các tạp chất như bụi, giấy, kim loại, và các chất cấm khác.
 • Phế liệu nhựa phải được xử lý để đạt yêu cầu về tỷ lệ tạp chất còn lại theo quy định của QCVN 32:2018/BTNMT

2. Yêu cầu đối với từng loại phế liệu nhựa nhập khẩu

– Yêu cầu chất lượng:

 • Phế liệu nhựa phải đạt tiêu chuẩn chất lượng về tạp chất, không chứa các chất độc hại hoặc nguy hiểm.
 • Mỗi loại phế liệu nhựa có các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, ví dụ như tỷ lệ tạp chất cho phép, mức độ sạch, và nguồn gốc xuất xứ.

3. Giới hạn tỷ lệ các loại phế liệu nhựa trong một lô hàng nhập khẩu

– Tỷ lệ tối đa:

 • Quy định tỷ lệ tối đa của từng loại phế liệu nhựa trong một lô hàng để đảm bảo chất lượng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Các lô hàng nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ hợp lý của các loại nhựa khác nhau trong lô hàng.

4. Quy định về loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu

– Loại không được phép:

 • Phế liệu nhựa có nguồn gốc từ chất thải nguy hại hoặc chứa các chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép.
 • Phế liệu nhựa bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 32:2018/BTNMT
QCVN 32:2018/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
QCVN 32:2018/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

V. PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TẠP CHẤT

1. Phương pháp lấy mẫu và quy trình xử lý mẫu đại diện

– Phương pháp lấy mẫu:

 • Lấy mẫu phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng, theo các quy định về kỹ thuật và phương pháp chuẩn.
 • Quy trình lấy mẫu phải đảm bảo không làm thay đổi đặc tính của phế liệu nhựa và phải tuân theo các quy định về lấy mẫu.

– Xử lý mẫu: Mẫu phải được xử lý và bảo quản đúng cách để đảm bảo chất lượng của mẫu trong suốt quá trình kiểm tra.

2. Xác định tỷ lệ khối lượng và thành phần tạp chất trong phế liệu nhựa nhập khẩu

– Xác định tỷ lệ:

 • Phân tích mẫu để xác định tỷ lệ khối lượng của các tạp chất và các thành phần khác.
 • Sử dụng các phương pháp phân tích chuẩn và công cụ đo lường chính xác để xác định tỷ lệ tạp chất.

– Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích tạp chất bao gồm kiểm tra hóa lý, kiểm tra hình thái và kiểm tra thành phần hóa học của phế liệu nhựa.

VI. QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ

1. Quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu

– Quy trình kiểm tra:

 • Kiểm tra chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu phải thực hiện theo quy định của Quy chuẩn và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
 • Quy trình bao gồm việc kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, phân tích mẫu, và đánh giá kết quả kiểm tra.

2. Xử lý kết quả giám định phù hợp và không phù hợp

– Kết quả phù hợp: Nếu kết quả kiểm tra cho thấy phế liệu nhựa đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn, lô hàng sẽ được chấp nhận và cấp phép nhập khẩu.

– Kết quả không phù hợp: Nếu phế liệu nhựa không đạt yêu cầu, lô hàng sẽ bị từ chối nhập khẩu và phải thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, bao gồm việc trả lại hàng hoặc tiêu hủy theo quy định pháp luật.

VII. Kết Luận

QCVN 32:2018/BTNMT đóng vai trò then chốt trong việc quản lý chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu vào Việt Nam, qua đó bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Quy chuẩn không chỉ đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật về phế liệu nhựa, mà còn hướng dẫn quy trình kiểm tra và xử lý nhằm đảm bảo rằng phế liệu nhựa nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và không gây hại.

Việc thực hiện QCVN 32:2018/BTNMT giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến tạp chất và chất lượng phế liệu, đồng thời hỗ trợ ngành công nghiệp nhựa trong nước phát triển bền vững và tuân thủ các cam kết quốc tế về môi trường.  

Dịch vụ xử lý khí thải – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn xây dựng hệ thống xử lý khí thải? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín để xử lý khí thải? Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Công ty TNHH công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để xử lý nước thải  và khí thải hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0943.466.579.

Nhận xét bài viết!