QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ: QCVN 05:2023/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ: QCVN 05:2023/BTNMT

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Định nghĩa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (QCVN) là tập hợp các tiêu chuẩn và quy định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, nhằm kiểm soát và quản lý chất lượng không khí. QCVN 05:2023/BTNMT là phiên bản mới nhất, được ban hành vào năm 2023, thay thế cho các quy chuẩn trước đây.

2. Mục đích và ý nghĩa của QCVN 05:2023/BTNMT

 • Bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Quy định các giới hạn tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong không khí nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hệ hô hấp và tim mạch.
 • Bảo vệ môi trường: Kiểm soát và giảm thiểu sự ô nhiễm không khí, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái và môi trường sống tự nhiên.
 • Hỗ trợ quản lý và giám sát: Cung cấp cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến chất lượng không khí.
 • Nâng cao ý thức cộng đồng: Tăng cường nhận thức của người dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ chất lượng không khí và tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Thúc đẩy phát triển bền vững: Hỗ trợ các chính sách phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo không gây hại đến môi trường và sức khỏe con người.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng

QCVN 05:2023/BTNMT quy định rõ ràng về phạm vi áp dụng bao gồm đối tượng như:

 • Cơ quan quản lý nhà nước: Các bộ, ngành, và cơ quan địa phương có trách nhiệm quản lý và giám sát chất lượng không khí.
 • Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất: Các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, và cơ sở sản xuất có phát thải khí thải vào môi trường không khí.
 • Tổ chức và cá nhân: Các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động phát thải khí thải hoặc chịu ảnh hưởng bởi chất lượng không khí.
 • Đơn vị đo lường và giám sát môi trường: Các cơ quan, tổ chức được ủy quyền thực hiện việc đo lường và giám sát chất lượng không khí.

2. Khu vực áp dụng

QCVN 05:2023/BTNMT quy định rõ ràng về các khu vực áp dụng như:

 • Toàn quốc: Quy chuẩn áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các thành phố, đô thị, khu công nghiệp, nông thôn và các khu vực khác.
 • Khu vực cụ thể: Các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, như khu công nghiệp, khu đô thị đông dân cư, khu vực gần các cơ sở sản xuất, giao thông vận tải tập trung, v.v.
 • Khu vực bảo tồn và đặc biệt: Các khu vực có giá trị môi trường cao, khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực nhạy cảm về môi trường và sức khỏe con người.

III. CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ: QCVN 05:2023/BTNMT
  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ: QCVN 05:2023/BTNMT

1. Các thông số đo lường chính

QCVN 05:2023/BTNMT quy định các thông số đo lường chính như:

 • Bụi mịn (PM2.5, PM10)
 • Khí SO2 (Lưu huỳnh điôxít)
 • Khí NO2 (Nitơ điôxít)
 • Khí CO (Cacbon mônôxít)
 • Khí O3 (Ozone)
 • Chì (Pb)

2. Giới hạn tối đa cho phép của các chất ô nhiễm

QCVN 05:2023/BTNMT quy định về mức giới hạn tối đa cho phép:

Thông số Giới hạn tối đa cho phép (µg/m³) Thời gian trung bình
Bụi mịn (PM2.5) 25 24 giờ
Bụi mịn (PM10) 50 24 giờ
Lưu huỳnh dioxit (SO2) 125 24 giờ
Nitơ dioxit (NO2) 200 1 giờ
Cacbon mônôxít (CO) 10.000 8 giờ
Ozone (O3) 100 8 giờ
Chì (Pb) 0.5 1 năm

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VÀ GIÁM SÁT

1. Các thiết bị và công nghệ đo lường

 • Thiết bị đo bụi mịn (PM2.5, PM10): Máy đo bụi tự động, máy lấy mẫu bụi cầm tay, thiết bị quang học đo nồng độ bụi.
 • Thiết bị đo khí SO2: Máy phân tích khí tự động sử dụng phương pháp phát quang huỳnh quang UV.
 • Thiết bị đo khí NO2: Máy phân tích khí tự động sử dụng phương pháp hóa học phát quang.
 • Thiết bị đo khí CO: Máy phân tích khí tự động sử dụng phương pháp hấp thụ hồng ngoại không phân tán.
 • Thiết bị đo khí O3: Máy phân tích khí tự động sử dụng phương pháp quang phổ UV.
 • Thiết bị đo chì (Pb): Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử hoặc máy quang phổ phát xạ plasma.

2. Quy trình lấy mẫu và phân tích

 • Lấy mẫu bụi mịn (PM2.5, PM10): Sử dụng máy lấy mẫu bụi, đặt máy tại các điểm đo theo tiêu chuẩn, thu thập mẫu trong khoảng thời gian xác định (thường là 24 giờ), sau đó phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.
 • Lấy mẫu khí SO2, NO2, CO, O3: Sử dụng các máy phân tích tự động tại chỗ để đo nồng độ khí theo thời gian thực, hoặc sử dụng thiết bị lấy mẫu khí để thu thập mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm.
 • Lấy mẫu chì (Pb): Sử dụng thiết bị lấy mẫu không khí để thu thập mẫu bụi trong không khí, sau đó phân tích nồng độ chì trong mẫu bụi bằng máy quang phổ.

3. Tần suất và địa điểm đo lường

Tần suất đo lường: Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý và giám sát môi trường, có thể đo liên tục hoặc định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).

Địa điểm đo lường:

 • Các khu vực đô thị đông dân cư
 • Các khu công nghiệp
 • Các khu vực gần nguồn phát thải lớn (nhà máy, giao thông)
 • Các khu vực bảo tồn thiên nhiên và nhạy cảm với môi trường
 • Các điểm đo nền để đánh giá tình trạng ô nhiễm tổng thể trong khu vực.

V. QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ QCVN 05:2023/BTNMT

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

 • Phát triển, thẩm định và ban hành các chính sách, quy chuẩn, quy định về quản lý chất lượng không khí.
 • Thiết lập và triển khai mạng lưới giám sát chất lượng không khí trên địa bàn.
 • Phê duyệt kế hoạch giám sát, đánh giá và cập nhật thông tin về chất lượng không khí.
 • Đưa ra các biện pháp phòng ngừa và xử lý khi chất lượng không khí vượt quá mức cho phép.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân

 • Thực hiện các biện pháp giảm thiểu khí thải và phát tán ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và chất lượng không khí.
 • Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và công nghệ để giảm thiểu phát thải ô nhiễm ra môi trường không khí.
 • Đóng góp vào các hoạt động xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

3. Các biện pháp xử lý vi phạm

 • Kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng không khí.
 • Áp dụng các biện pháp kỷ luật từ cảnh cáo đến xử phạt hành chính, hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.
 • Thúc đẩy các chương trình giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
 • Hỗ trợ và khuyến khích sử dụng các công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt để giảm thiểu tác động đến chất lượng không khí.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ: QCVN 05:2023/BTNMT
       QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ: QCVN 05:2023/BTNMT

VI. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

1. Quy định về công bố thông tin

 • Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm công bố công khai thông tin về chất lượng không khí theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Công bố thông tin đầy đủ, chính xác về các chỉ số và mức độ ô nhiễm không khí tại các điểm giám sát.
 • Cung cấp thông tin định kỳ để cộng đồng có thể đánh giá và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Quy định về báo cáo và kiểm tra

 • Yêu cầu các đơn vị thực hiện giám sát chất lượng không khí phải báo cáo định kỳ về kết quả giám sát cho cơ quan quản lý nhà nước.
 • Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ và không lường trước các mức độ ô nhiễm không khí.
 • Thực hiện báo cáo kết quả giám sát, đánh giá theo chu kỳ quy định và đưa ra biện pháp khắc phục nếu có vi phạm quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng không khí.

VII. KẾT LUẬN

1. Tầm quan trọng của việc tuân thủ QCVN 05:2023/BTNMT

 • QCVN 05:2023/BTNMT là công cụ quan trọng giúp quản lý và kiểm soát chất lượng không khí tại Việt Nam, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.
 • Việc tuân thủ QCVN 05:2023/BTNMT giúp hạn chế các nguy cơ và tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hệ hô hấp và tim mạch.
 • QCVN 05:2023/BTNMT cũng hỗ trợ trong công tác quản lý môi trường, từ đó giúp cải thiện chất lượng môi trường sống và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

2. Lợi ích của quy chuẩn đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường

 • Bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh do ô nhiễm không khí như viêm phổi, hen suyễn, bệnh tim mạch.
 • Bảo vệ môi trường: Giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • Hỗ trợ phát triển bền vững: Khuyến khích sử dụng công nghệ sạch, giảm thiểu phát thải, và thúc đẩy các chính sách bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện đúng và hiệu quả các quy định trong QCVN 05:2023/BTNMT không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nỗ lực cộng đồng để xây dựng một môi trường sống lành mạnh và bền vững cho tương lai.

Dịch vụ xử lý khí thải – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn xây dựng hệ thống xử lý khí thải? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín để xử lý khí thải? Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp nhất. 

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh đã gắn bó với lĩnh vực bảo vệ môi trường hơn 10 năm qua, xây dựng và phát triển với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng động và giàu kinh nghiệm.

Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp hiệu quả nhất trong xử lý nước thải, bụi – khí thải, cung cấp thiết bị và dịch vụ lập giấy phép môi trường, phục vụ nhu cầu đa dạng của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Với phương châm “Vì một môi trường phát triển bền vững”, chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại sự hài lòng và tin tưởng cao nhất từ phía khách hàng.

Nhận xét bài viết!