Báo cáo đánh giá tác động môi trường kho chứa hàng hóa

Trước khi xây dựng kho chứa hàng hóa nhà đầu tư phải quan tâm đến quy định pháp lý về môi trường và những hồ sơ môi trường cần làm là gì?

kho chua hang hoa

kho chứa hàng hóa

  1. Những loại hồ sơ môi trường cần thực hiện đối với dự án xây dựng kho chứa hàng hóa?

Tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: dự án xây dựng kho chứa, bãi tập kết nguyên nhiên liệu có diện tích 1 ha trở lên phải lập đánh giá tác động môi trường.

Capture1

dự án xây dựng kho chứa, bãi tập kết nguyên nhiên liệu

Sau khi hoàn thành hồ sơ ĐTM, Chủ đầu tư cần thực hiện các hồ sơ môi trường sau:

– Sổ chủ nguồn thải

– Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu sử dụng nước ngầm)

– Giấy phép xả thải (nếu có hệ thống xử lý nước thải)

  1. Căn cứ pháp lý:

– Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ: (Điều 12 – 19).

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: (Điều 6 – 31).

  1. Trình thực hiện

Bước 1: Khảo sát hiện trạng môi trường khu vực xung quanh kho chứa hàng hóa. Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất – nước xung quanh khu vực dự án kho chứa hàng hóa

Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án kho chứa hàng hóa; các loại chất thải phát sinh trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của kho chứa hàng hóa bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…

Bước 3 : Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án kho chứa hàng hóa

Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

Bước 5: Đề xuất các phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án kho chứa hàng hóa

Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ xã, phường nơi thực hiện dự án kho chứa hàng hóa

Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 8: Trình nộp hội đồng thẩm định và quyết định phê duyệt

  1. Giấy tờ chủ đầu tư cần chuẩn bị

– Giấy phép đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng kho chứa hàng hóa

– Báo cáo đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Giải trình kinh tế kỹ thuật.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Sơ đồ vị trí dự án kho chứa hàng hóa

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt ĐTM

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt là:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Các bộ khác.

– Sở Tài nguyên và Môi trường

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo đánh giá tác động môi trường kho chứa hàng hóa
5 (100%) 3 votes

Tags: ,

Tin tức khác