QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI (DỰ THẢO 08.07.2021)

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi

QCVN ……:2021/BTNMT
(DỰ THẢO 08.07.2021)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI
National Technical Regulation on the Effluent of Livestock

QCVN …:2021/BTNMT thay thế QCVN 62-MT:2016/BTNMT QCVN …:2021/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số …/2021/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. QUY ĐỊNH CHUNG CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi quy định giá trị tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả thải ra nguồn tiếp nhận nước thải.

1.2. Đối tượng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi

1.2.1. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi áp dụng riêng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải.

1.2.2. Nước thải chăn nuôi khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng quy định của khu đô thị, khu dân cư tập trung hoặc quy định của chính quyền địa phương.

1.2.3. Nước thải chăn nuôi khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

1.2.4. Nước thải phát sinh từ hoạt động nuôi, nhốt của cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi nhập cùng nước thải giết mổ được quản lý như nước thải công nghiệp.

1.2.5. Nước thải sinh hoạt khi nhập cùng nước thải chăn nuôi thì được quản lý như nước thải chăn nuôi tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Cơ sở chăn nuôi là nơi nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản vật nuôi theo quy định pháp luật về chăn nuôi. Cơ sở chăn nuôi bao gồm: Chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ; chăn nuôi nông hộ.

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi

1.3.2. Nước thải chăn nuôi là nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi và được xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

1.3.3. Nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, khe, rạch, kênh, mương (gọi chung là sông); hồ, ao, đầm (gọi chung là hồ); hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư tập trung chưa có hệ thống xử lý nước thải; vùng nước biển ven bờ. Nguồn tiếp nhận nước thải được xác định theo mục tiêu quản lý chất lượng môi trường nước mặt (căn cứ theo QCVN …:2021/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt) hoặc mục tiêu quản lý chất lượng nước biển ven bờ.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

2.1. Quy định đối với cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường:

Giá trị tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị tối đa cho phép của các chất ô nhiễm áp dụng đối với cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường
TT Chất ô nhiễm Đơn vị Vùng tiếp nhận nước thải
A B C
1 pH 6-9 6-9 6-9
2 BOD5 (20oC) mg/L 40 100 130
3 COD mg/L 50 200 300
4 TSS mg/L 40 100 120
5 T-N mg/L 20 (10) (a) 80 (20) 150 (30)
6 T-P mg/L 4 (2) 15 (3) 30 (4)
7 Tổng Coliform MPN/100mL 3000 5000 5000
Chú thích:

(a) Trong ngoặc ( ) là giá trị đối với vùng tiếp nhận là hồ, ao, đầm.

2.2. Quy định đối với cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng được miễn đăng ký môi trường:

Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng miễn đăng ký môi trường được lựa chọn việc quản lý nước thải theo một trong các biện pháp sau:

2.2.1. Nước thải được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ.

2.2.2. Lắp đặt, vận hành công trình hoặc biện pháp xử lý chất thải tương tự như quy trình, quy mô, công suất của Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, sử dụng công trình khí sinh học nắp cố định, công trình khí sinh học bằng vật liệu composite và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, gà (ban hành kèm theo Quyết định số 3194/QĐ-BNN-CN ngày 11 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

2.3.3. Quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

3.1. Phương pháp, kỹ thuật lấy mẫu nước thải và xác định các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi. Trường hợp một chất ô nhiễm cho phép sử dụng nhiều phương pháp thử nghiệm (phân tích) khác nhau và cần phương pháp trọng tài để xử lý khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện thì sử dụng phương pháp thử nghiệm xếp đầu tiên tại cột 3 Phụ lục 1 Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Phụ lục 1 - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi
     Phụ lục 1 – Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi

3.2. Chấp thuận các phương pháp thử nghiệm khác (chưa được viện dẫn tại cột 3 Phụ lục 1 Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi), bao gồm: TCVN mới ban hành; phương pháp tiêu chuẩn quốc gia của một trong các quốc gia thuộc Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển (G7), các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc hoặc Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) hoặc các phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – SMEWW).

>>>Download bản dự thảo đầy đủ tại đây: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi

Dịch vụ xử lý nước thải – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín để xử lý nước thải? Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Công ty TNHH công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để xử lý nước thải  và khí thải hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0943.466.579

Nhận xét bài viết!