Phân tích đo đạc khí thải công nghiệp

PHÂN TÍCH ĐO ĐẠC KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Khí thải công nghiệp là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp. Việc lấy mẫu khí thải tại nguồn và phân tích khí thải tại nguồn với các chỉ tiêu đặc trưng của linh vực hoạt động nhằm đánh giá hiện trạng khí thải cho biết hệ số ô nhiễm sẽ giúp cho chúng ta sớm tìm được nguyên nhân và đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

 

1. CÁC CHI TIÊU ĐO ĐẠC PHÂN TÍCH

+ Lấy mẫu xác định các nồng độ hơi khí CO, SO2, NOx, CO2, H2S….

+ Lấy mẫu xác định nồng độ các hơi các hợp chất hữu cơ :MEK, Aceton, Ethanol Benzen, Toluen, Xylen

+ Lấy mẫu xác định nồng độ hơi kim loại:Ag, Cr, Sn, Ni, Pb, Cu, Mn, As…. bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.

–  Quy chuẩn so sánh

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

 

2. CÁC DỊCH VỤ ĐO ĐẠC VÀ KIỄM TRA MÔI TRƯỜNG

  1. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước thải.
  2. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước mặt.
  3. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước ngầm.
  4. Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường đất.
  5. Quan trắc đo đạc kiểm tra không khí xung quanh.
  6. Quan trắc đo đạc kiểm tra khí thải tại nguồn.
  7. Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường lao động.

3. CÁC BƯỚC LÀM VIỆC CƠ BẢN HÒA BÌNH XANH

 

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp vui lòng gửi email hoặc gọi trực tiếp tới Công ty

Chúng tôi luôn cam kết đem lại sản phẩm dịch vụ môi trường tốt nhất cho Quý doanh nghiệp!

Báo cáo giám sát môi trường tại KCN AGTEX Long Bình

Nhận xét bài viết!