Đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

Cơ sở giết mổ - Xử lý nước thải giết mổ

cơ sở giết mổ gia súc gia cầm
cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

1. Luật quy định việc lập đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

– Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015.

2. Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án. Hiện trạng môi trường xung quanh cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội liên quan đến hoạt động của cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

– Đánh giá mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

– Xây dựng phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường

– Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án BVMT

– Thẩm định và Quyết định phê duyệt đề án BVMT cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

3. Giấy tờ cần chuẩn bị khi lập đề án bảo vệ môi trường

– Giấy phép kinh doanh.

– Chứng nhận sử dụng đất (hợp đồng thuê đất)

– Bản vẽ mặt bằng, hệ thống thoát nước mưa (nếu có).

– Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu có).

– Sổ chủ nguồn thải nguy hại (nếu có).

4. Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt đề án BVMT

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện,

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!