THÔNG TƯ (DỰ THẢO) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải

THÔNG TƯ (DỰ THẢO)

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải

 • Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
 • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
 • Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
 • Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải. 

Điều 1 của Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải

Ban hành kèm theo Thông tư này bốn (04) quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải, bao gồm:

 1. QCVN ……. :2021/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bụi, khí thải công nghiệp (National Technical Regulation on Industrial Emission);
 2. QCVN ……. :2021/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải công nghiệp (National Technical Regulation on Industrial Effluent);
 3. QCVN ……. :2021/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi (National Technical Regulation on the Effluent of Livestock);
 4. QCVN ……. :2021/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị (National Technical Regulation on Domestic and Municipal Wastewater).

Điều 2 của Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải

Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2022. 
 2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải
Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Toà án Nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo; Cổng TTĐT của Chính phủ;
– Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT,
– Cổng TTĐT của Bộ TN&MT;
– Lưu: VT, TCMT, KHCN, PC, QLCT(230)

>>>Download bản dự thảo đầy đủ tại đây: Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải 

Dịch vụ tư vấn môi trường – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín để xử lý khí thải? Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Công ty TNHH công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để xử lý nước thải  và khí thải hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0943.466.579

Nhận xét bài viết!