Xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

gia han giay phep xa thai

1. Căn cứ pháp lý quy định việc gia hạn giấy phép xả nước thải

Việc gia hạn giấy phép xả nước thải được quy định trong:

Luật Tài nguyên nước năm 2012 ngày 21/6/2012;

– Điều 22, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

giấy phép xả nước thải
giấy phép xả nước thải

2. Gia hạn giấy phép xả nước thải như thế nào?

Giấy phép xả nước thải có thời hạn tối thiểu là 3 năm, tối đa là 10 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần (gia hạn giấy phép xả thải), mỗi lần gia hạn tối thiểu là 2 năm, tối đa là năm 5 năm.

Điều kiện được gia hạn giấy phép xả thải được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 22 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước:

a) Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày;

b) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

c) Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

2. Đối với trường hợp khác với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải được nộp trước thời điểm giấy phép xả thải hết hiệu lực ít nhất 90 ngày.

3. Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép xả nước thải

Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép xả thải được quy định tại điều 33 Nghị định 201/2012/NĐ-CP bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải hoặc điều chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (mẫu số 10 – TT 27/2014/TT–BTNMT).

– Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu số 37 – TT 27/2014/TT–BTNMT).

– Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp điều chỉnh quy mô, chế độ xả nước thải, phương thức, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải (mẫu số 35 – TT 27/2014/TT–BTNMT).

– Bản sao giấy phép đã được cấp.

Xem thêm:

Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!