Lập hồ sơ môi trường “Nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm”

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG NMCB LƯƠNG THỰC

1. Tại sao phải lập hồ sơ môi trường NMCB lương thực?

Nhu cầu lương thực, thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm .

Để đi vào hoạt động, nhà máy cần có giấy phép môi trường cho dự án. Doanh nghiệp của bạn đang tìm hiểu hoặc chưa rõ về trình tự thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường.

2. Đối trượng phải lập hồ sơ môi trường NMCB lương thực

Lập hồ sơ môi trường NMCB lương thực
Lập hồ sơ môi trường NMCB lương thực

– Đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM): dự án có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

– Đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT): dự án có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm;

– Đối tượng phải lập Đề án BVMT chi tiết: dự án đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 và có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

– Đối tượng phải lập Đề án BVMT đơn giản: dự án đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 và có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm.

3. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường NMCB lương thực

Các tài liệu hồ sơ pháp lý cần thiết

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư;
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;
 3. Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án;
 4. Quyết định quy hoạch 1/500;
 5. Bản vẽ mặt bằng tổng thể (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải);
 6. Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối ra cống);
 7. Hồ sơ thiết kế các hạng mục bảo vệ môi trường (bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải);
 8. Chủ trương cho phép thực hiện dự án/ giấy thỏa thuận địa điểm;
 9. Cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án như: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình chính, hệ thống điện , hệ thống cấp nước, PCCC,…

Quy trình thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường NMCB lương thực

Bước 1: Thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý có liên quan đến cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa 

Bước 2: Khảo sát điều kiện tự nhiên (địa chất, địa hình, thủy văn,…) và xã hội tại khu vực thực hiện dự án;

Bước 3: Tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án;

Bước 4: Lập báo cáo ĐTM;

Bước 5: Nộp báo cáo lên Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bước 6: Tham gia hội đồng thẩm định dự án;

Bước 7: Tiếp nhận sửa chữa, bổ sung theo biên bản họp hội đồng và ý kiến của hội đồng thẩm định;

Bước 8: Chờ phê duyệt và cấp giấy.

(Theo Phụ lục 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

4. Lập kế hoạch bảo vệ môi trường NMCB lương thực

Các tài liệu hồ sơ pháp lý cần thiết

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư;
 2. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 3. Phương án sản xuất kinh doanh hay báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật, báo cáo dự án đầu tư hay tài liệu tương đương cho dự án;
 4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy và bản vẽ phân khu chức năng (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải), bản vẽ xác định vị trí xây dựng có tọa độ mốc ranh giới;
 5. Bản vẽ mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước mưa, thoát nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN);
 6. Bản vẽ + thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có);
 7. Chi tiết vốn đầu tư cho dự án (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí lắp đặt máy móc thiết bị bổ sung, chi phí dự phòng….);

Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường NMCB lương thực

 Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh liên quan đến cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa  như:

 • Khảo sát thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án;
 • Đi khảo sát, điều tra về  điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến các hoạt động;

– Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm và các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động;

 Bước 3: Chuyên viên môi trường lập báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường;

–  Bước 4: Nộp báo cáo lên Cơ quan Nhà nước có chức năng (Phòng hoặc Sở TNMT);

  Bước 5: Chỉnh sửa theo ý kiến của Cơ quan Nhà nước có chức năng (Phòng hoặc Sở TNMT);

 Bước 6: Chờ xét duyệt và cấp giấy.

(Theo Phụ lục 5.5; 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

5. Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết NMCB lương thực

Các tài liệu hồ sơ pháp lý cần thiết

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;  (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)
 2. Văn bản thỏa thuận địa điểm để Công ty đầu tư/ Văn bản chủ trương cho phép đầu tư;
 3. Phương án sản xuất kinh doanh hay báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật hay báo cáo đầu tư;
 4. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 5. Quy mô, thời gian hoạt động và quy trình sản xuất hiện hữu;
 6. Danh mục máy móc thiết bị – Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu – Nhu cầu điện nước;
 7. Bản vẽ mặt bằng tổng thể (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, máy phát điện, hệ thống xử lý nước thải);
 8. Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải, khí thải;
 9. Hợp đồng thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại, sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH;
 10. Hóa đơn tiền điện, nước 3 tháng gần nhất;

Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết NMCB lương thực

Bước 1: Thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án;

Bước 2: Khảo sát thực tế nhà máy; (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Bước 3: Lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết, gồm các nội dung sau:

+ Mô tả tóm tắt dự án và tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thời gian đã qua;

+ Mô tả các nguồn chất thải, các tác động môi trường của dự án, hiện trạng các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường;

+ Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình xử lý chất thải và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường;

+ Kế hoạch quản lý môi trường hằng năm; (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

+ Xin ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án;

+ Kết luận, kiến nghị và cam kết.

(Theo Phụ lục 3 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT)

Bước 4: Nộp báo cáo lên cơ quan có chức năng và chờ; (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Bước 5: Thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án;

Bước 6: Tiếp nhận sửa chữa, bổ sung theo biên bản của hội đồng thẩm định; (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Bước 7: Nộp lại cho cơ quan có chức năng, chờ phê duyệt và ra giấy. (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

5. Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản NMCB lương thực

Các tài liệu hồ sơ pháp lý cần thiết

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư; (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)
 2. Văn bản thỏa thuận địa điểm để Công ty đầu tư/ Văn bản chủ trương cho phép đầu tư;
 3. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 4. Quy mô, thời gian hoạt động và quy trình sản xuất hiện hữu; (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)
 5. Danh mục máy móc thiết bị – Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu – Nhu cầu điện nước;
 6. Bản vẽ mặt bằng tổng thể (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, máy phát điện, hệ thống xử lý nước thải);
 7. Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải, khí thải; (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)
 8. Hợp đồng thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại, sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH;
 9. Hóa đơn tiền điện, nước 3 tháng gần nhất;
 10. Biên bản kiểm tra môi trường của cơ quan chức năng gần đây nhất;

Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản NMCB lương thực

Bước 1: Thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa 

Bước 2: Khảo sát thực tế nhà máy;

Bước 3: Lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án, gồm các nội dung sau:

+ Mô tả tóm tắt dự án và tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thời gian đã qua;

+ Các nguồn chất thải, các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải, biện pháp quản lý/xử lý;

+ Kế hoạch quản lý môi trường hằng năm;

+ Kết luận, kiến nghị và cam kết.

(Theo Phụ lục 13 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT)

Bước 4: Nộp báo cáo lên cơ quan có chức năng; (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Bước 5: Thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án;

Bước 6: Tiếp nhận sửa chữa, bổ sung theo biên bản của hội đồng thẩm định;

Bước 7: Nộp lại cho cơ quan có chức năng, chờ phê duyệt và ra giấy. (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Trên đây là các bước lập hồ sơ môi trường NMCB lương thực mà Hòa Bình Xanh chúng tôi đã đề cập đến để quý khách hàng có thể dễ dàng tham khảo và tìm hiểu. (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Dịch vụ môi trường mới nhất tại – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn lập hồ sơ môi trường NMCB lương thực? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín? Đừng lo ngại, Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp nhất. (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Công ty TNHH công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất. (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh
Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Qúy doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để lập hồ sơ môi trường hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0943.466.579 (hồ sơ môi trường NMCB lương thực)

Nhận xét bài viết!