Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

hồ sơ môi trường

1. Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Đối tượng phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Nội dung chương trình giám sát môi trường được căn cứ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường để xác định vị trí, số mẫu cần đo đạc giám sát sẽ được công ty tư vấn tùy theo thực tế.

– Thực hiện trong giai đoạn xây dựng dự án và giai đoạn vận hành dự án

– Tần suất giám sát: giám sát chất thải 3 tháng/lần, giám sát môi trường xung quanh 6 tháng/lần

Thời gian hoàn thành trung bình là 15 – 20 ngày tùy dự án (bao gồm công việc lấy mẫu phân tích và viết báo cáo nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền)

bao cao giam sat moi truong

2. Quy trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  • Tổng hợp thông tin dự án, nhu cầu từ chủ đầu tư.
  • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh dự án
  • Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án : khí thải, nước thải, chất thải rắn, ồn,…
  • Quan trắc hiện trạng môi trường: môi trường không khí, nước thải, nước mặt, nước ngầm, đất.
  • Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm
  • Đề ra biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án xử lý thải, phương án quản lý môi trường và dự phòng sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành.
  • Soạn thảo hồ sơ, báo cáo trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền
  • Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền

3. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

Giấy tờ pháp lý Bản vẽ
– Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh

– Giấy phép sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

– Văn bản chấp nhận đấu nối nước thải (nếu có)

– Số liệu về hiện trạng hoạt động sản xuất, tính chất, quy mô

– Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải (rác thải, chất thải nguy hại, công nghiệp)

– Hóa đơn điện, nước

– Báo cáo giám sát môi trường gần nhất (nếu có)

– Các văn bản môi trường đã có hoặc biên bản kiểm tra của Sở hoặc Phòng TNMT

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể

– Bản vẽ phân khu chức năng

– Bản vẽ thoát nước mưa

– Bản vẽ thoát nước thải

– Thuyết minh + bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

– Các bản vẽ khác (nếu có

4. Cơ quan chức năng có thẩm quyền

– Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các Bộ khác

– Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc huyện hoặc xã

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh