Đề án BVMT cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã

Đề án BVMT cơ sở chăn nuôi gia súc
  1. Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường

Nghị định số 18/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định: các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 phải lập đề án bảo vệ môi trường:

– Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở chăn nuôi có quy mô chuồng trại từ 1.000 mtrở lên đối với gia súc, gia cầm; có quy mô chuồng trại từ 500m2 trở lên đối với động vật hoang dã.

– Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở chăn nuôi có quy mô chuồng trại dưới 1.000mđối với gia súc, gia cầm; có quy mô chuồng trại dưới 500m2 đối với động vật hoang dã.

cơ sở chăn nuôi gia súc
cơ sở chăn nuôi gia súc
  1. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận 

– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố xác nhận Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với Cơ sở chăn nuôi gia súc thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

– Ủy ban nhân dân quận/huyện xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với Cơ sở chăn nuôi gia súc thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

  1. Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô cơ sở.

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực cơ sở, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội liên quan đến hoạt động của cơ sở, các đối tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng bởi hoạt động của cơ sở.

– Xác định các nguồn gây tác động ô nhiễm của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn…) phát sinh trong quá trình hoạt động; đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm.

– Đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý các tác động ô nhiễm (phương án thu gom, xử lý nước thải, chất thải, khí thải).

– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Hoàn thành đề án bảo vệ môi trường và nộp cơ quan thẩm quyền phê duyệt đề án.

Cơ sở chăn nuôi gia súc

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!