Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ?

Theo luật bảo vệ môi trường 2014, kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

– Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

– Hồ sơ môi trường này chỉ lập 1 lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

Vì sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Nhằm đáp ứng những vấn đề sau:

+ Thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường

+ Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường

+ Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Đối tượng thực hiện

– Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

– Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

2. Căn cứ pháp lý liên quan

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015.

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015.

3. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).

– Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng.

– Sơ đồ vị trí dự án.

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

– Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Ban quản lý các Khu công nghiệp.

– Ban quản lý Khu kinh tế.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường
5 (100%) 6 votes

Tags: ,

Tin tức khác