Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV

  1. Cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV nào phải lập kế hoạch BVMT?

Nguồn cung chính cho thị trường thuốc BVTV trong nước hiện nay chủ yếu là từ nhập khẩu. Thực tế cho thấy các cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV trong nước thường không sản xuất mà nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu về, sau đó chế biến gia công đóng gói hoặc đóng chai rồi bán ra thị trường.

Việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường giúp chủ cơ sở có thể kiểm soát và có những biện pháp giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường từ quá trình sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế ngành nói riêng và nền kinh tế nước nhà nói chung.

cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV

cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV

  1. Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối với các dự án xây dựng cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV có công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm thì sẽ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường (Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

– Sơ đồ vị trí dự án cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV

– Báo cáo đầu tư/ báo cáo nghiên cứu khả thi

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

  1. Trình tự thực hiện lập kế hoạch BVMT cơ sở sang chiết, đóng gói BVTV

Bước 1: Hiện trạng môi trường khu vực xung quanh như: quy mô dự án, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV

Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án; các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện

Bước 5: Phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 6: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV

Bước 7: Trình Sở Tài Nguyên và Môi Trường nơi xây dựng cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV thẩm định và quyết định phê duyệt tùy theo loại hình và quy mô

  1. Luật quy định lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

– Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

  1. Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 29 của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, chủ dự án phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án

Trong thời hạn 10 ngày, cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sang chiết, đóng gói thuốc BVTV
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác