Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất hóa chất

Hóa chất là ngành có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao. Chính vì vậy việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất hóa chất là việc làm hết sức cần thiết.

cơ sở sản xuất hóa chất

cơ sở sản xuất hóa chất

  1. Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, đối với các dự án xây dựng có công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm thì phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

  1. Luật quy định lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

– Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

  1. Hồ sơ cần thiết lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất hóa chất

– Sơ đồ vị trí dự án cơ sở sản xuất hóa chất

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

– Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  1. Trình tự thực hiện

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến dự án.

Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án cơ sở sản xuất hóa chất như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động

Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 4 : Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện dự án cơ sở sản xuất hóa chất

Bước 5 : Đề xuất biện pháp xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án cơ sở sản xuất hóa chất. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 6 : Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án cơ sở sản xuất hóa chất

Bước 7: Trình Sở Tài Nguyên và Môi Trường thẩm định và quyết định phê duyệt tùy theo loại hình và quy mô của dự án.

  1. Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Điều 29, Luật bảo vệ môi trường năm 2014, chủ cơ sở sản xuất hóa chất phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án.

Trong thời hạn 10 ngày, cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT, trường hợp không xác nhận đăng ký, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất hóa chất
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác