Đề án bảo vệ môi trường đơn giản khách sạn, nhà hàng

khách sạn, nhà hàng

khách sạn, nhà hàng

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản khách sạn, nhà hàng

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường 2014

– Khoản 2, Điều 22, Nghị định 18/2015/NĐ – CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

  1. Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường khách sạn, nhà hàng

Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ – CP và Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định khách sạn, nhà hàng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

–    Cơ sở nhà nghỉ, khách sạn có quy mô trên 500 m2 hoặc dưới 50 phòng.

–    Cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ trên 200 m2.

  1. Hồ sơ cần thiết

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thuê đất)

– Sơ đồ vị trí khách sạn, nhà hàng

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể, hệ thống thoát nước mưa, nước thải.

– Bản vẽ hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

– Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, …

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  1. Quy trình thực hiện

Khảo sát, thu thập số liệu về khách sạn, nhà hàng, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực, điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH

Xác định các nguồn gây ô nhiễm môi trường của khách sạn, nhà hàng: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn

Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường

Đề xuất giải pháp xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của khách sạn, nhà hàng

Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường tại khách sạn, nhà hàng

Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Trình cơ quan chức năng quản lý về môi trường thẩm định và quyết định phê duyệt.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Điều 12 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định:

– Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với:

  1. a) Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
  2. b) Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

– Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khi được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền bằng văn bản.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản khách sạn, nhà hàng
5 (100%) 7 votes

Tags: ,

Tin tức khác