Đề án bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất gia công may mặc

cơ sở sản xuất gia công may mặc

cơ sở sản xuất gia công may mặc

  1. Cơ sở sản xuất gia công may mặc nào phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

Theo Nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14/02/2015 quy định:

– Cơ sở sản xuất gia công may mặc đã đi vào hoạt động, vận hành chính thức trước ngày 01-04-2015 nhưng không có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường và giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT.

– Cơ sở sản xuất gia công may mặc có công suất dưới 2.000.000 sản phẩm/năm (nếu không có công đoạn giặt tẩy)

– Cơ sở sản xuất gia công may mặc có công suất dưới 50.000 sản phẩm/năm (nếu có công đoạn giặt tẩy)

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.

– (Khoản 2, Điều 22). Nghị định 18/2015/NĐ-CP

– Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015

  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết để lập đề án BVMT đơn giản

– Giấy đăng ký kinh doanh (Giấy phép đầu tư)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hợp đồng thuê đất)

– Sơ đồ vị trí dự án.

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể; thoát nước mưa, nước thải.

– Hồ sơ môi trường hiện có: Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp.

  1. Trình tự thực hiện đề án BVMT đơn giản:

Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội cơ sở sản xuất, gia công các sản phẩm dệt may

Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của cơ sở sản xuất như: nước thải, khí thải, chất thải rắn; xác định các loại chất thải phát sinh trong hoạt động của cơ sở sản xuất, gia công may mặc

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên & môi trường.

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình BVMT được thực hiện.

Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát MT.

Bước 6: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án BVMT đơn giản cơ sở sản xuất gia công các sản phẩm dệt may.

Bước 7: Trình Phòng Tài Nguyên và Môi Trường hoặc Ban Quản Lý Khu Công nghiệp thẩm định và quyết định phê duyệt.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Điều 12 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định, tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định đề án BVMT đơn giản là:

– Ban quản lý khu công nghiệp

– Sở Tài nguyên & Môi trường

– Phòng Tài nguyên & Môi trường

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Đề án bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất gia công may mặc
3 (60%) 2 votes

Tags: ,

Tin tức khác