Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam

quan-ly-tai-nguyen-nuoc-dua-vao-cong-dong-o-viet-nam

I.GIỚI THIỆU

Quản Lý Tài Nguyên Nước Dựa Vào Cộng Đồng Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 2006) – Nguyễn Việt Dũng, gồm có 40 Trang

Báo cáo này tổng quan từ những tài liệu hiện có, gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh, của các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam. Do nguồn thông tin và tài liệu thu thập được trong thời gian ngắn còn hạn chế, nên chúng tôi chưa trình bày hết được tất cả khía cạnh liên quan của quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam trong báo cáo này. Các kết luận chính trong báo cáo này được tổng hợp dựa trên những đánh giá sơ bộ, ban đầu do nhóm nghiên cứu tiến hành.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam - Nguyễn Việt Dũng
quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam – Nguyễn Việt Dũng

II.MỤC LỤC

Mục lục………………………………………………………………………………………………………………….. ii

Lời cảm ơn……………………………………………………………………………………………………………..iii

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………………………………………. iv

1. Giới thiệu……………………………………………………………………………………………………………. 1

1.1 Tài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam……………………………………. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………… 3

2. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng…………………………………………………………… 4

2.1 Các định nghĩa về quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng……………………………. 4

2.2 Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt nam: góc nhìn từ chính sách và

thể chế………………………………………………………………………………………………………………… 5

2.3 Thế nào là mô hình tốt về quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng?……………….. 6

3. Cách tiếp cận và mô hình quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam …….. 7

3.1 Các mô hình truyền thống hoặc bản địa: Nước là tài sản chung……………………………. 7

3.2 Các mô hình tiên tiến – tài nguyên nước là một loại hàng hoá ……………………………. 10

4. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam: Những đánh giá chung……… 17

4.1 Có sự tham gia của cộng đồng ……………………………………………………………………….. 17

4.2 Hỗ trợ thiết chế…………………………………………………………………………………………….. 18

4.3 Năng lực, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực …………………………………. 18

4.4 Tiếp cận dựa vào nhu cầu………………………………………………………………………………. 19

4.5 Tự chủ về tài chính……………………………………………………………………………………….. 19

4.6 Tính bền vững………………………………………………………………………………………………. 19

5. Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước ở Việt N am: N hững

khuyến nghị ban đầu………………………………………………………………………………………………. 20

6. Đề cương nghiên cứu hiện trường các mô hình thành công về quản lý tài nguyên nước

dựa vào cộng đồng ………………………………………………………………………………………………… 22

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………………………………. 31

Tài liệu in………………………………………………………………………………………………………….. 31

Các nguồn tin Internet ………………………………………………………………………………………… 32

[sociallocker]Download[/sociallocker]

Nhận xét bài viết!