QCVN 28:2010 Nước thải y tế

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ National Technical Regulation on Health Care Wastewater 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ               Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Nước thải y tế là dung dịch thải từ cơ sở khám, chữa […]

QCVN 40:2011 Nước thải công nghiệp

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Industrial Wastewater 1. GIẢI THÍCH THỰC NGỮ Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ […]

Trang 2 trên 3123