Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại giúp các cơ quan chức năng nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định trong thông tư 12/2011/TT-BTNMT. […]