Lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước

1. Đối tượng lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước – Tất cả các cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, nhà máy, khách sạn, bệnh viện, các nhà máy, nhà xưởng,… xả thải vào nguồn nước với khối lượng nước thải từ 5m3 ngày/đêm […]