Lập báo cáo hoàn thành ĐTM nhanh chóng, hiệu quả

Báo cáo hoàn thành ĐTM là hồ sơ được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hồ sơ này được lập để kiểm tra, xác nhận lại quá trình hoạt động và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết thực hiện trong ĐTM hay chưa, từ đó doanh nghiệp có thể hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của dự án với đầy đủ các hồ sơ môi trường.

báo cáo hoàn thành ĐTM

báo cáo hoàn thành ĐTM

  1. Vì sao phải lập báo cáo hoàn thành ĐTM ?

Lập báo cáo hoàn thành ĐTM để đáp ứng được các vấn đề sau:

-Thực hiện chính sách phát triển KT-XH bền vững không làm ảnh hưởng đến môi trường.

-Tạo nên hệ thống xã hội phát triển bền vững lâu dài với KT-XH và môi trường.

– Để hoàn tất thủ tục pháp lý sau khi đã thực hiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

  1. Căn cứ pháp lý quy định lập báo cáo hoàn thành đtm

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực ngày 23/06/2014

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  1. Đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành ĐTM

– Được quy định cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

– Bao gồm các đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

+ Áp dụng cho các doanh nghiệp đã lập báo cáo đtm, sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, phải tiến hành lập báo cáo hoàn thành đtm để xác nhận với cơ quan chức năng việc thực hiện.

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

+ Không nằm trong các đối tượng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.

  1. Điều kiện và hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp lập báo cáo hoàn thành ĐTM

Để được xác nhận báo cáo hoàn thành ĐTM khi kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

– Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo đạt đúng quy chuẩn hiện hành.

Hồ sơ cần thiết:

+ 01 Bản chính Công văn đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

+ 01 Bản sao y chứng thực Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

+ 01 Bản sao Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

+ 01 Bản sao Bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan

+ 03 Bản chính Bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (theo mẫu)

  1. Quy trình thực hiện báo cáo hoàn thành đtm

– Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hoặc thành phố trực thuộc TW.

Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3: Phòng Quản lý môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ làm thủ tục cấp giấy xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân lý do không cấp.

– Bước 4: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường theo ngày hẹn được ghi trên phiếu biên nhận.

  1. Cơ quan phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM

Nộp tại cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:

– Chi cục – Sở tài nguyên môi trường đối với các báo cáo hoàn thành đtm hoặc hồ sơ đtm bổ sung thuộc cấp sở quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Luật bảo vệ môi trường 2014

– Bộ tài nguyên môi trường đối với trường hợp không nộp cấp Sở

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Lập báo cáo hoàn thành ĐTM nhanh chóng, hiệu quả
5 (100%) 9 votes

Tags: ,

Tin tức khác