Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bình Dương

Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bình Dương

Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bình Dương

Ngày 28/12/2015, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020

Theo đó, Kế hoạch phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng Bình Dương là nơi có môi trường sống tốt, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường; kết hợp tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các quy hoạch, dự án phát triển; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường trong các khu dân cư, đô thị; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước mặt, nước dưới đất; đảm bảo cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các chỉ tiêu cụ thể về Bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 như sau:

– Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để và đảm bảo không để phát sinh trường hợp mới đạt 100%.

– Tỷ lệ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%.

– Tỷ lệ dự án đầu tư mới được bố trí phù hợp quy hoạch và phải có hệ thống xử lý và bảo vệ môi trường đạt 100%.

– Tỷ lệ các khu đô thị, khu nhà ở mới xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải tập trung theo đúng quyết định phê duyệt đạt 100%.

– Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 70%.

– Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý, tiêu hủy đạt 100%.

– Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý, tiêu hủy đạt 95%.

– Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu đạt 100%.

– Tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh được cung cấp nước sạch hoặc hợp vệ sinh đạt 100%.

– Tỷ lệ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm đạt 57,5%.

  1. Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay giấy cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì tùy thuộc vào quy mô dự án mà các doanh nghiệp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết hay kế hoạch bảo vệ môi trường đơn giản.

  1. Vì sao phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bình Dương

Nhằm theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án ở Bình Dương. Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

  1. Căn cứ pháp lý Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bình Dương

Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Nghị quyết 45/2015/NQ-HĐND8 về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020

– Quyết định 3450/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.

  1. Quy trình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bình Dương

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án;

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án

– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của dự án;

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;

– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;

– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thẩm định và Quyết định phê duyệt Bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bình Dương

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bình Dương
5 (100%) 2 votes

Tags: ,

Tin tức khác