Kế hoạch bảo vệ môi trường cho trường mầm non

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho trường mầm non

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho trường mầm non

 1. Kế hoạch bảo vệ môi trường cho trường mầm non?

Trong quá trình xây dựng trường mầm non chúng ta cần phải có những phần đánh giá về các tác động môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm ảnh hưởng đến sinh hoạt, vui chơi của trẻ em trong trường mầm non như:

– Lớp học.

– Sân chơi trẻ em ngoài trời.

– Môi trường xung quanh.

– Khu vực nhà ăn tập thể

– Nhà vệ sinh.

2. Khi nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho trường mầm non

Chủ trường mầm non phải tham khảo quy định tại Điều 29 của Luật bảo vệ môi trường 2014 lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án cũng như hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cho trường mầm non.

3. Quy trình thực hiện

– Khảo sát thực tế, thu thập tài liệu

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường trường mầm non

– Trình nộp kế hoạch bảo vệ môi trường trường mầm non

– Thẩm định hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường trường mầm non

– Chỉnh sửa theo yêu cầu sau thẩm định

– Nộp lại kế hoạch bảo vệ môi trường đã chỉnh sửa

– Phê duyệt và nhận lại giao cho trường mầm non

4. Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường 2014

Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường

5. Trách nhiệm của cơ quan chức năng

– Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã xác nhận.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch BVMT cho trường mầm non, cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho trường mầm non
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác